2.1.2023

Obchodní podmínky SFC AMAZONKY

Nákup kreditu

Rezervace

Storno podmínky

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému si SFC Amazonky vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

SFC Amazonky si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Provozní řád

Návštěvník je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem fitness centra svůj plný a bezvýhradný souhlas.

1. Návštěvník cvičebních lekcí ve SFC AMAZONKY (dále jen fitness centrum), pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem sportovní činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Provozovat el nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

2. Návštěvník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném čistém sportovním oblečení a obuvi. Z hygienických důvodů je při cvičení každý z návštěvníků povinen používat ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení není dovoleno.

3. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit provozovateli částku 100,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

4. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí ve fitness centru je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru.

5. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách fitness centra v rozporu s těmito pravidly nepřebírá provozovatel jakoukoli odpovědnost. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

6. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

7. Dále v prostorách fitness centra platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru. Dále není dovoleno vnášet do prostor zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele a třetích osob.

8. Do všech prostor fitness centra je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor fitness centra bez náhrady vyvedeny.

9. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

TravelSoft Fitness 3.6     © 2008-2014 TravelSoft